Transportøkonomiske Enhedspriser

I de Transportøkonomiske Enhedspriser er der samlet en lang række forudsætninger til brug for samfundsøkonomiske analyser på bane- og vejområdet. Enhedspriserne er samlet i et regneark og kan bruges selvstændigt, men det er bygget til at kunne bruges sammen med Teresa. Teresa er Transportministeriet model til gennemførelse af samfundsøkonomiske analyser og kan findes her.

 

Enhedspriserne stilles til rådighed af Transportministeriets departement i samarbejde med Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Banedanmark. Enhedspriserne vedligeholdes og opdateres af DTU efter aftale med Transportministeriet. Opdateringerne sker typisk hvert andet år og omfatter nye tal for den forventede udvikling i priser, BNP, befolkning og brændstofpriser. Derudover er der som regel revisioner af en eller flere af forudsætningerne om værdi af rejsetid, kørselsomkostninger, infrastrukturomkostninger og eksterne omkostninger. Hyppigere opdateringer kan ske, når større ændringer, som fx en udmelding om en ny kalkulationsrente fra Finansministeriet, presser sig på. Af hensyn til mulighederne for at sammenligne rentabiliteten i forskellige infrastrukturprojekter tilstræbes det dog at undgå hyppige opdateringer. Brugerne opfordres til at angive versionsnummeret på enhedspriserne, når analyser præsenteres, så det er klart, hvilke projekter, der umiddelbart kan sammenlignes.

 

Ved opdateringer af enhedspriserne vil også Teresa blive justeret, så der sikres konsistens.

Enhedspriserne er bygget op, så de kan angives for et givent brugerspecificeret år og i et givent prisniveau.

 

Den aktuelle version af enhedspriserne (vers. 2.0) er opdateret i maj 2022.

På to områder er der tale om større opdateringer. Det drejer sig om kørselsomkostningerne emissionsfaktorerne. Opdateringerne omfatter:

 • Enhedspriserne præsenteres nu for 2022 i 2022-priser.
 • De marginale trængselsomkostninger er sænket med ca. 7 % i kraft af, at arbejdsudbudsgevinsten nu er trukket ud, fordi den tillægges i TERESA. Endvidere er trængselsomkostningerne nu direkte knyttet til enhedsprisernes værdi af rejsetid.
 • Emissionsfaktorerne for klima og for luftforureningen er nu fremskrevet for både fossilt og eldrevne køretøjer med Aarhus Universitet/DCE og Energistyrelsen som hovedkilder.
 • Der er nye fremskrivninger af BNP, befolkning, inflation, samt priser på CO2-udledning.
 • Der er sideordnet med den hidtidige CO2-pris indlagt en høj CO2-pris (faktorpriser).
 • Støjomkostningerne for elbiler er revideret på basis af data fra Vejdirektoratet.
 • Der er nye priser for drivmidler baseret på Energistyrelsens beregningsforudsætninger fra februar 2022.
 • Brændstofeffektiviteten og drivmiddelfordelingen for personbiler er opdateret på basis af Energistyrelsens Klimafremskrivning 2022.
 • Iblandingsprocenterne for biobrændstoffer er opdateret, og det er nu muligt for brugeren at indlægge alternative iblandingsprocenter.
 • Afgiftssatsen for el til elbiler er nu en sammenvejning af satserne på 90 til 0,4 øre/kWh frem til 2030. Satsen på 90 øre/kWh aftrappes dog i overensstemmelse med energiforliget fra 2018 og aftalen om en ny reformpakke af 21/1 2022. Det er antaget, at 70% af trafikarbejdet foretages med den lave sats.
 • Kørselsomkostningerne er opdateret, så de nu omfatter plug-in hybridbiler samt både el-og plug-in-varebiler, og der tages nu højde for, at afgiftssatserne for de grønne biler stiger i fremtiden, og at priserne på de grønne biler ventes at falde i fremtiden.
 • Der er indført kørselsomkostninger for en gennemsnitlig cykel (el og almindelig).
 • Brotaksterne og infrastrukturafgifterne opdateret.
 • Omkostninger for operatører af busser er opdateret.
 • Momssatsen og værdien af statistik liv er er indført som centrale parametre – før optrådte de i formler og lokalt.

Kørselsomkostningerne for biler og fremskrivningen af emissionsfaktorerne er mere detaljeret beskrevet i særskilte regneark og opdateringsnotater, som kan findes i spalten til højre. Brændstofomkostningerne i det detaljerede regneark med kørselsomkostninger anvendes ikke i TE, hvor de er erstattet af mere aktuelle skøn.

Der gøres opmærksom på, at de fleste skøn er udarbejdet i begyndelsen af 2022 eller tidligere, og der er generelt ikke taget højde for den efterfølgende udvikling i Ukraine, som forventes at have betydning for energipriser, inflation, befolkning og BNP. I den nye version af enhedspriserne er der dog indlagt nye skøn for BNP og inflation for 2022-2023 fra Finansministeriets Økonomisk Redegørelse, maj 2022

Det er muligt at modtage en meddelelse, når enhedspriserne eller Teresa opdateres. Send navn, organisation og e-mailadresse til tcje@dtu.dk for at komme på mail-listen.