Hovedresultater

Resultaterne fra Transportvaneundersøgelsen kan benyttes i mange sammenhænge og på mange forskellige måder. På denne side er en række af de vigtigste resultater fra undersøgelsen præsenteret - alle beskriver forskellige aspekter af, hvordan danskerne transporterer sig.

Data på disse sider kan benyttes gratis. Hvis det anvendes i publikationer, skal Transportvaneundersøgelsen eller disse sider altid angives som kilde.

Mere specialiserede eller detaljerede udtræk fra TU produceres som individuelle bestillinger. Læs mere om denne mulighed under Adgang til TU-Data

 

Transportmiddelfordeling

Nedenstående diagrammer viser, hvordan danskernes transport fordeler sig på forskellige typer af transportmidler. Fordelingen opgøres som andelen af det samlede transportarbejde (km), og som andelen af det samlede antal ture. Transportmiddelfordelingen er udført ved brug af variablen ModeChainType fra tur-tabellen.

Formålsfordeling

Herunder fremgår fordelingen af henholdsvis transportarbejde og antallet af ture, i forhold til formål for turen. Fordelingen er udført ved variablen TripPurpGroup fra tur-tabellen.


Standardfordelinger og -tabeller 

Herunder findes en række standardtabeller, der belyser danskernes transportvaner fra en række forskellige vinkler. Med mindre andet er angivet er data et gennemsnit over de tre seneste hele år i TU0617V1 dækkende perioden maj 2006 - december 2016.

Fordelinger i forhold til transportmiddel og varierende sekundær variabel

Tabellerne angiver den gennemsnitlige daglige transport i km per person med forskellige transportmidler fordelt i forhold til grupperinger af respondenter i forhold til forskellige karakteristika.

Disse tabeller beskriver sammenhængen imellem den daglige transport med forskellige transportformer og diverse variabler. Transportmiddelfordelingen er foretaget i forhold til variablen ModeGroup på deltur-tabellen med passende gruppering af mindre grupper til fællesgruppen "andet".

Stillingsbetegnelse

Opdeling i forhold til respondentens stilling beskrevet med variablen RespPrimOcc i Session-tabellen.

Bopæl

Fordeling i forhold til respondentens bopælsregion - findes ved at inddele i variablen HomeAdrNUTS fra Session-tabellen i de korrekte Regioner.

Alder 

Opdeling efter respondentens alder beskrevet med variablen RespAgeCorrect fra Session-tabellen.

Personindkomst

Fordeling i forhold til respondentens oplyste indkomst. Alle indkomster er baseret på IncRespondent fra Session-tabellen.

Ugedage

Fordeling af transport i forhold til ugedage, beskrevet med DiaryWeekday fra Session-tabellen.

Turformål

Formålet med ture fordeles efter TripPurpGroup fra tur-tabellen.

Andel med kørekort 

Da der i TU bliver spurgt ind til en række baggrundsinformationer om respondenten, er der rige muligheder for at lave fordelinger direkte på disse. Et eksempel på denne brug af TU er at beskrive, hvor stor en del af den danske befolkning, der er i besiddelse af et kørekort til almindelig personbil. Diagrammet og tabellerne herunder angiver kørekort status for forskellige befolkningsgrupper og for befolkningen som helhed.

Alle fordelinger er for året 2016. Personer under 18 år er kun taget med i den overordnede fordeling, mens de er udeladt i de resterende.

Overordnet fordeling (alle) 

Fordeling af respondenter i forhold til variablen RespHasDrivlic fra Session-tabellen.  

Alder

Kørekortstatus inden for aldersgrupper - defineret med variablen RaspAgeCorrect fra Session-tabellen.

Bopæl

Kørekortstatus inden for Regioner fordelt via grupperinger på variablen HomeAdrNUTS fra Session-tabellen.

Indkomst

Gruppering i forhold til respondentens årlige indkomst - fundet via variablen IncRespondent fra Session-tabellen.