Samfundsøkonomiske notater

Disse notater er korte selvstændige notater, som giver en teoretisk og teknisk beskrivelse og diskussion af udvalgte emner, der indgår i samfundsøkonomisk vurdering af transportprojekter. Notaterne er et supplement til Transport- og Bygningsministeriets ”Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet”, og er henvendt til dem, der ønsker en mere detaljeret beskrivelse af emnerne. Notaterne er udarbejdet af DTU Transport i nær dialog med Transport- og Bygningsministeriets projektgruppe.

Alternative finansieringsformer Notatet gennemgår hvordan forskellige finansieringsformer skal behandles i den samfundsøkonomiske analyse. Notatet behandler projekter uden brugerbetaling finansieret via skattefinansiering eller leasing, og projekter med brugerbetaling enten som statsejede selskaber eller OPP.

Arbejdsudbudseffekter på transportområdet opstår, når projektet og/eller dets finansiering påvirker udbuddet af arbejdskraft. I dette notat beskrives baggrunden for arbejdsudbudseffekterne og hvordan de behandles i den samfundsøkonomiske analyse.

Brugergevinster Notatet gennemgår hvad begrebet er udtryk for, hvad de indeholder, og hvordan brugergevinster opgøres i et typisk transportprojekt, hvor transportomkostninger ændres, og hvor brugernes rejseadfærd potentielt også ændres.

Nettoafgiftsfaktoren  (NAF) er en måde at angive hvor stor en del af danskernes private forbrug, der udgøres af indirekte skatter og afgifter. Notatet beskriver, hvordan nettoafgiftsfaktoren på transportområdet anvendes til omregning mellem faktorpriser og markedspriser samt til beregning af tilbageløbet af ændringer i forbrugerne disponible indkomst, typisk som følge af en ændret beskatning eller afgiftsomlægning.