Transportøkonomiske Enhedspriser

I de Transportøkonomiske Enhedspriser er der samlet en lang række forudsætninger til brug for samfundsøkonomiske analyser på bane- og vejområdet. Enhedspriserne er samlet i et regneark og kan bruges selvstændigt, men det er bygget til at kunne bruges sammen med Teresa. Teresa er Transportministeriet model til gennemførelse af samfundsøkonomiske analyser og kan findes her.

Enhedspriserne stilles til rådighed af Transportministeriets departement i samarbejde med Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Banedanmark. Enhedspriserne vedligeholdes og opdateres af DTU efter aftale med Transportministeriet. Opdateringerne sker typisk hvert andet år og omfatter nye tal for den forventede udvikling i priser, BNP, befolkning og brændstofpriser. Derudover er der som regel revisioner af en eller flere af forudsætningerne om værdi af rejsetid, kørselsomkostninger, infrastrukturomkostninger og eksterne omkostninger. Hyppigere opdateringer kan ske, når større ændringer, som fx en udmelding om en ny kalkulationsrente fra Finansministeriet, presser sig på. Af hensyn til mulighederne for at sammenligne rentabiliteten i forskellige infrastrukturprojekter tilstræbes det dog at undgå hyppige opdateringer. Brugerne opfordres til at angive versionsnummeret på enhedspriserne, når analyser præsenteres, så det er klart, hvilke projekter, der umiddelbart kan sammenlignes.

Ved opdateringer af enhedspriserne vil også Teresa blive justeret, så der sikres konsistens. 
Enhedspriserne er bygget op, så enhedspriserne kan angives for et givent brugerspecificeret år og i et givent prisniveau. 

Den gældende version af Enhedspriserne (vers. 1.8) er opdateret i februar 2018, og opdateringerne omfatter kort: 

Enhedspriserne præsenteres nu for 2018 i 2018-priser
Værdien af statistisk liv er øget, og det har afsmitning på uheld, luftforurening, støj og sundhed, både for enhedspriserne og de marginale omkostninger
Høje og lave skøn for de eksterne omkostninger er fjernet
Der er nye fremskrivninger af BNP, befolkning, inflation, samt priser på drivmidler og CO2-udledning
Brændstofeffektiviteten for personbiler er justeret
Kørselsomkostningerne og sundhedseffekterne for cykling er endvidere opdateret
Kørselsomkostningerne for personbiler er IKKE tilpasset de nye bilafgifter fra 2017, men ændringerne anslås at være små
Tidsværdien for erhvervsrejsende er opdateret nu baseret på Transportvaneundersøgelsen med et fald på 8 % til følge
Brotaksterne og infrastrukturafgifterne opdateret
Endeligt er arbejdsudbudsforvridningsfaktoren sænket fra 20 til 10 procent som udmeldt af Finansministeriet.

Ændringerne betyder primært, at de eksterne omkostninger samt sundhedseffekterne for cykling er øget, og at tidsværdien for erhvervsrejsende er faldet (med ca. 8 %), mens de øvrige ændringer er af mindre betydning.

Kørselsomkostningerne for biler er mere detaljeret beskrevet i et særskilt regneark, som kan findes nedenfor. Bemærk at beløbene i dette regneark er i 2015-priser.

Det er muligt at modtage en meddelelse, når enhedspriserne eller Teresa opdateres. Send navn, organisation og e-mailadresse til tcje@dtu.dk for at komme på mail-listen.

Notifikation om opdateringer

Det er muligt at modtage en meddelelse, når enhedspriserne eller Teresa opdateres.

Send navn, organisation og e-mailadresse til tcje@dtu.dk for at komme på mail-listen.