Transportøkonomiske Enhedspriser

I de Transportøkonomiske Enhedspriser er der samlet en lang række forudsætninger til brug for samfundsøkonomiske analyser på bane- og vejområdet. Enhedspriserne er samlet i et regneark og kan bruges selvstændigt, men det er bygget til at kunne bruges sammen med Teresa. Teresa er Transportministeriet model til gennemførelse af samfundsøkonomiske analyser og kan findes her.

 

Enhedspriserne stilles til rådighed af Transportministeriets departement i samarbejde med Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Banedanmark. Enhedspriserne vedligeholdes og opdateres af DTU efter aftale med Transportministeriet. Opdateringerne sker typisk hvert andet år og omfatter nye tal for den forventede udvikling i priser, BNP, befolkning og brændstofpriser. Derudover er der som regel revisioner af en eller flere af forudsætningerne om værdi af rejsetid, kørselsomkostninger, infrastrukturomkostninger og eksterne omkostninger. Hyppigere opdateringer kan ske, når større ændringer, som fx en udmelding om en ny kalkulationsrente fra Finansministeriet, presser sig på. Af hensyn til mulighederne for at sammenligne rentabiliteten i forskellige infrastrukturprojekter tilstræbes det dog at undgå hyppige opdateringer. Brugerne opfordres til at angive versionsnummeret på enhedspriserne, når analyser præsenteres, så det er klart, hvilke projekter, der umiddelbart kan sammenlignes.

 

Ved opdateringer af enhedspriserne vil også Teresa blive justeret, så der sikres konsistens.

Enhedspriserne er bygget op, så de kan angives for et givent brugerspecificeret år og i et givent prisniveau.

 

Den gældende version af enhedspriserne (vers. 1.91) er opdateret i august 2019, og opdateringerne omfatter kort:

 

  • Enhedspriserne præsenteres nu for 2019 I 2019-priser
  • Der er nye fremskrivninger af BNP, befolkning, inflation, samt priser på drivmidler og CO2-udledning
  • Brændstofeffektiviteten for personbiler er opdateret
  • Kørselsomkostningerne for personbiler er tilpasset de nye bilafgifter fra 2017
  • Belægningsgrader og formålsfordelingen for personbiler er opdateret
  • Brotaksterne og infrastrukturafgifterne opdateret
  • Omkostninger for operatører af busser og persontog er opdateret
  • Banedanmark har opdateret omkostningerne til fornyelse og vedligehold af jernbaner
  • Luftforureningsomkostningerne er opdateret på basis af nye priser og nye emissionskoefficienter fra DCE for PM2,5, NOx, og SO2. Emissionskoefficienterne for klimagasser er opdateret I    samme ombæring
  • Nettoafgiftsfaktoren sænket fra 1,325 til 1,28 som udmeldt i Finansministeriets Nøgletalskatalog 2019

 

Kørselsomkostningerne for biler er mere detaljeret beskrevet i et særskilt regneark og et opdateringsnotat, som kan findes i spalten til højre. Brændstofomkostningerne i det detaljerede regneark anvendes ikke i TE, hvor de er erstattet af mere aktuelle skøn.


Det er muligt at modtage en meddelelse, når enhedspriserne eller Teresa opdateres. Send navn, organisation og e-mailadresse til tcje@dtu.dk for at komme på mail-listen.

 

Notifikation om opdateringer

Det er muligt at modtage en meddelelse, når enhedspriserne eller Teresa opdateres.

Send navn, organisation og e-mailadresse til tcje@dtu.dk for at komme på mail-listen.