Adgang til data

TU gennemføres og finansieres i et frivilligt samarbejde mellem en række parter (se hvilke under fanebladet Om TU)

Organisationer, virksomheder og andre, der ønsker at anvende TU-data, er altid velkomne til at henvende sig for at høre nærmere om muligheder og betingelser. Vi kan kontaktes pr. mail på turequests@transport.dtu.dk eller pr. telefon til projektleder Hjalmar Christiansen på +45 4525 6508.

Samarbejdspartnere

Som samarbejdspartner får man:

 • Fuld adgang til officielle TU-datasæt, som kan downloades i Access. Nyt datasæt offentliggøres mindst en gang årligt (ca. 6 uger efter årsskiftet)
 • En vis teknisk support fra DTU; særligt i en introduktionsperiode
 • Adgang til særlige ydelser (introkursus, standardrapporter m.m.)
 • Indflydelse på undersøgelsen via deltagelse i brugergruppe
 • Analyser kan ske i eget regi, hos valgfri konsulent eller med (betalt) bistand fra DTU.

Medlemskab koster fra ca. 15.000 kr/år (for en kommune af gennemsnitlig størrelse) med bindingsperiode på minimum 2 år. For interesseorganisationer, større myndigheder o.a. fastsættes medlemspris individuelt. I alle tilfælde vil der blive udarbejdet en simpel kontrakt mellem DTU og det nye medlem.

Ad-hoc

Data kan også købes på ad-hoc basis:

 • Her leveres konkrete udtræk til konkrete formål baseret på en skriftlig specifikation (normalt pr. mail)
 • Specifikation af leverance og vilkår efter forhandling med DTU
 • Der skal betales for dataadgang og for tidsforbrug til at foretage udtræk
 • Pris typisk fra knap 10.000 kr for et relativt simpelt udtræk – og op til 50-60.000 kr. for et komplekst dataudtræk med store datamængder og stort tidsforbrug
 • Udtræk leveres normalt i Excel-format med kortfattet teknisk forklaring. Yderligere dokumentation eller beskrivelse er mod ekstra betaling 

Offentligt tilgængelige resultater

Overordnede resultater stilles gratis til rådighed:
 • Hovedresultater, typisk på landsniveau, er tilgængelige her på hjemmesiden (se under fanebladet Resultater)
 • Standardnøgletal, simple tabeller og grafer samt link til udvalgte rapporter kan også findes på hjemmesiden
 • Eller send en mail til turequests@transport.dtu.dk, så tager vi stilling til dit/jeres ønske

Forskere, studerende og presse

Særlige muligheder for forskere, studerende og presse:

 • Simple specialudtræk i forbindelse med forsknings- eller studieprojekter leveres uden beregning
 • Større opgaver eller adgang til detaljerede datasæt er normalt mod betaling
 • Tilsvarende leveres gratis nøgletal og simple udtræk til pressebrug

Generelle vilkår:

 • Data og udtræk er kun til brug i forbindelse med den modtagende parts eget arbejde
 • Rå data og resultater må ikke videregives til andre eller publiceres på hjemmesider uden DTU's accept
 • Data må anvendes i forbindelse med analyser, udarbejdelse af udredninger og rapporter m.v. og må publiceres/videreformidles i trykt form – herunder som download af rapporter fra hjemmesider o.l.
 • Anvendelse af TU-data i samarbejdsprojekter mellem en TU-partner og ikke-partnere kræver accept fra DTU
 • ”Transportvaneundersøgelsen, DTU” skal altid angives som kilde. DTU kan i konkrete tilfælde anmode om også at få angivet udtræksperiode og/eller version af datasæt
 • Som hovedregel bedes større, offentliggjorte rapporter o.l. sendt i elektronisk kopi (eller som link til download) til DTU

Usikkerhed af resultater

TU er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse og alle resultater er dermed behæftet med en statistisk usikkerhed. For resultater med aldersafgrænsning 10-84 år er det muligt at estimere variansen og dermed konfidensintervaller mv, via en række bootstrapsimulationer, som leveres sammen med data. Standardfunktionerne til varians/konfidensintervaller/signifikans i diverse statistikprogrammer tager ikke højde for metoderne i vægtningen af TU og giver derfor misvisende/forkerte usikkerhedsestimater.

 

Udover den statistiske usikkerhed kan der være tale om fejl i enkeltobservationer af data. DTU bruger store ressourcer på kvalitetssikring af TU data, men givet undersøgelsens størrelse kan det med stor sikkerhed siges, at der i databasen gemmer sig et antal uopdagede enkeltfejl. Hvis du ved arbejde med data opdager fejl eller uhensigtsmæssigheder skriv da til os på turequests@transport.dtu.dk, vi vil herefter nyttiggøre informationen, så næste datasæt bliver endnu bedre.
Projektleder

Hjalmar Christiansen
Specialkonsulent
DTU Management
45 25 65 08