Adgang til data

TU gennemføres og finansieres i et frivilligt samarbejde mellem en række parter (se hvilke under fanebladet Om TU)

Organisationer, virksomheder og andre, der ønsker at anvende TU-data, er altid velkomne til at henvende sig for at høre nærmere om muligheder og betingelser. Vi kan kontaktes pr. mail på turequests@transport.dtu.dk eller pr. telefon til projektleder Hjalmar Christiansen på +45 4525 6508.

Samarbejdspartnere

Som samarbejdspartner får man:

 • Fuld adgang til officielle TU-datasæt, som kan downloades i MS Access format. Nye dataversioner frigives medio februar og ultimo august.
 • Teknisk support fra DTU; særligt i en introduktionsperiode
 • Adgang til særlige ydelser (introkursus, standardrapporter m.m.)
 • Indflydelse på undersøgelsen via deltagelse i brugergruppe
 • Analyser kan ske i eget regi, hos valgfri konsulent eller med (betalt) bistand fra DTU.

TU partnerskab koster fra ca. 15.000 kr/år (for en kommune af gennemsnitlig størrelse) med bindingsperiode på minimum 2 år. For interesseorganisationer, større myndigheder o.a. fastsættes prisen individuelt. I alle tilfælde vil der blive udarbejdet en simpel kontrakt mellem DTU og den nye partner.

Ad-hoc

Data kan også købes på ad-hoc basis, under reglerne for indtægtsdækket virksomhed:

 • Her leveres konkrete udtræk til konkrete formål baseret på en skriftlig specifikation (normalt pr. mail)
 • Specifikation af leverance og vilkår efter forhandling med DTU
 • Der skal betales for dataadgang og for tidsforbrug til at foretage udtræk
 • Pris fra 10.000 kr for et relativt simpelt udtræk – og op til 50-60.000 kr. for et komplekst dataudtræk med store datamængder og stort tidsforbrug
 • Udtræk leveres normalt i Excel-format med kortfattet teknisk forklaring. Yderligere dokumentation eller beskrivelse er mod ekstra betaling 

Offentligt tilgængelige resultater

Overordnede resultater stilles gratis til rådighed:
 • Hovedresultater, typisk på landsniveau, er tilgængelige her på hjemmesiden (se under fanebladet Resultater)
 • Standardnøgletal, simple tabeller og grafer samt link til udvalgte rapporter kan også findes på hjemmesiden
 • Eller send en mail til turequests@transport.dtu.dk, så tager vi stilling til dit/jeres ønske

Forskere, studerende og presse

Særlige muligheder for forskere, studerende og presse:

 

Vi tilbyder få, simple resultatudtræk/krydstabeller gratis for forskere, studerende og pressen, på nedenstående betingelser:

 • Tilbuddet omfatter få og simple tabeller, i rimeligt omfang, så langt vores (begrænsede) ressourcer tillader.
 • DTU og Transportvaneundersøgelsen skal anføres som kilde, alle steder hvor resultaterne anvendes.
 • Udtræk leveres i øvrigt frit og uden ansvar.

Dette gratis tilbud omfatter udelukkende simple udtræk. Simple udtræk er udtræk som ikke er meget detaljeret og som umiddelbart kan udtrækkes fra vores database. Som udgangspunkt kan gratis udtræk ikke have større geografisk detaljeringsniveau end regioner eller landsdele. Hvis du har brug for større detaljegrad eller større mængder af data: Læs da ovenfor om partnerskab eller om ad-hoc udtræk.

Hvis du planlægger et forskningsprojekt ved et andet universitet eller en anden forskningsinstitution, kan vi anbefale at inddrage DTU som partner i projektet. I dette tilfælde kan brug af TU data være en del af DTU’s bidrag. Kontakt venligst forskere ved DTU, som er fagligt relevante for dit projekt. Noter, at data fra Transportvaneundersøgelsen kan kun være en delmængde af DTU’s bidrag til projektet.

Generelle vilkår:

 • Data og udtræk er kun til brug i forbindelse med den modtagende parts eget arbejde
 • Rå data og resultater må ikke videregives til andre eller publiceres på hjemmesider uden DTU's accept
 • Data må anvendes i forbindelse med analyser, udarbejdelse af udredninger og rapporter m.v. og må publiceres/videreformidles i trykt form – herunder som download af rapporter fra hjemmesider o.l.
 • Anvendelse af TU-data i samarbejdsprojekter mellem en TU-partner og ikke-partnere kræver accept fra DTU
 • ”Transportvaneundersøgelsen, DTU” skal altid angives som kilde. DTU kan i konkrete tilfælde anmode om også at få angivet udtræksperiode og/eller version af datasæt
 • Som hovedregel bedes større, offentliggjorte rapporter o.l. sendt i elektronisk kopi (eller som link til download) til DTU

Usikkerhed af resultater

TU er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse og alle resultater er dermed behæftet med en statistisk usikkerhed. Det er muligt at estimere variansen og dermed konfidensintervaller mv, via en række bootstrapsimulationer, som leveres sammen med data. Standardfunktionerne til varians/konfidensintervaller/signifikans i diverse statistikprogrammer tager ikke højde for metoderne i vægtningen af TU og giver derfor misvisende/forkerte usikkerhedsestimater.

 

Udover den statistiske usikkerhed kan der være tale om fejl i enkeltobservationer af data. DTU bruger store ressourcer på kvalitetssikring af TU data, men givet undersøgelsens størrelse kan det med stor sikkerhed siges, at der i databasen gemmer sig et antal uopdagede enkeltfejl. Hvis du ved arbejde med data opdager fejl eller uhensigtsmæssigheder skriv da til os på turequests@transport.dtu.dk, vi vil herefter nyttiggøre informationen, så næste datasæt bliver endnu bedre.